W Y K A Z    F I R M – stan na dzień

03. 07.  2017 r.

 

które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2016 poz. 250 z późn. zm.)

wykaz firm