Uchwała  nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu                                         ROD w 2018 r i za kadencję.
Uchwała nr 2 –  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu                                           ROD za 2018 r.
Uchwała nr 3 – w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi                                          ROD.
Uchwała nr 4– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji                                          Rewizyjnej ROD w 2018 r i za okres kadencji.
Uchwała nr 5 – w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD oraz  Komisji                                    Rewizyjnej ROD.
Uchwała nr 6 – w sprawie wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji                                                     Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów                                                      PZD.
Uchwała nr 7– w spawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w                                      2019 r.
Uchwała nr 8 – w sprawie wysokości opłaty energetycznej w 2019 r.
Uchwała nr 9 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty eksploatacyjnej                                   na utrzymanie w sprawności sieci wodociągowej z ujęcia                                                               własnego ROD  w  roku  2019.
Uchwała nr 10 – w sprawie wysokości i organizacji wywozu odpadów                                                           komunalnych i zielonych na 2019 r.
Uchwała nr 11– w sprawie planu pracy na rok 2019 i program działania na okres                                      kadencji 2019-202 r.
Uchwała nr 12 – w spawie preliminarzy finansowych na rok 2019.
Uchwała nr 13 – w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród                                                   wypłacanych z tytułu pracy społecznej w 2019 r.
Uchwała nr 14 – w spawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD.
Uchwała nr 15 –w sprawie wjazdu pojazdów na teren ROD ( uchwała nie                                               podjęta).
Uchwała nr 16 – w spawie planu konserwacyjno – remontowego na 2019 r.
Uchwała nr 17 – w sprawie uruchomienia węzła wodnego w ROD.
Uchwała nr 18 – w sprawie wymiany uszkodzonych zaworów wodnych oraz                                               liczników.
Uchwała nr 19 – w sprawie wykonania szamba przy Domu Działkowca.
Uchwała nr 20 – w spawie montażu kamer monitoringu w ilości szt. 2.
Uchwała nr 21 – w spawie wymiany pokrycia dachu na Domu Działkowca.
Uchwała nr 22 – w spawie wymiany rozdzielni głównej energii elektrycznej  w                                            ROD.
Uchwała nr 23 – w spawie wymiany złącza kablowego przy budynku Domu                                               Działkowca
Uchwała nr 24 – w spawie nadania sztandaru przez Krajową Radę PZD dla ROD.
Uchwała nr 25 – w spawie nadania tytułu Honorowego Prezesa.
Uchwała nr 26– w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Komisji                                                     Rewizyjnej.